//->lightbox galerija MM //->kraj deklaracije MM
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
UPUTSTVA
 
     
 

PROIZVODNJA PEĆI I ŠPORETA,UGRADNIH KAMINA I KOTLOVA
MODELI SA PEĆNICOM, PRINUDNOM VENTILACIJOM, VODENIM IZMENJIVACEM TOPLOTE

  PREUZMITE PDF DOKUMENT SA UPUTSTVOM I GARANCIJOM

 

Uputstvo za montažu peći

Peć treba da bude postavljena na pod ili podlogu koja nije zapaljiva, dimenzije 50 cm ispred peći i po 30cm sa svake strane. Lakozapaljivi i eksplozivni materijali moraju biti na rastojanju ne manjem od 80 cm. Pre spajanja peći sa dimnjakom konsultiraj stručno lice. Dimne cevi (ćunkovi) treba da ulaze kompaktno jedan u drugi i u dimnjak. Ako je neophodno da ćunak predje preko osnovice klapne, dozvoljava se prosecanje prvog ćunka.  Preporučuje se korišćenje jedne peći na jedan dimnjak, u slučaju potrebe  više peći na jedan dimnjak isti mora da odgovara zahtevu  (dimnjak većeg promera od standardnog).

Kroz peć mora da cirkuliše svež vazduh i to 4 m3 /h  za svaki kilovat toplotne moći.

 

PRIMARNA ŠEMA RADA PEĆI, KAMINA SA POMOČNIM KOTLOM NA OTVORENOM SISTEMU

 

Otvoreni sistem grejanja sa ekspanzionim sudom otvorenog tipa i pumpom

 

 

 

 

 

Otvoreni sistem grejanja sa ekspanzionim sudom otvorenog tipa bez pumpe koji koristi prirodnu gravitaciju (slobodan pad)

 

 

 

 

 

 

PRIMARNA ŠEMA RADA PEĆI, KAMINA SA POMOČNIM KOTLOM NA ZATVORENOM SISTEMU

1. Manometar 4 bara.
2. Termometar 120º С.
3. Električni termostat.
4. Termički sigurnosni ventil.
5. Automatsko ozračno lonče.
6. Hidraulični ventil, 2.5 bara,
7. Drenažni ventil,
8. Zatvoren sud,
9. Filter.
10. Cirkulaciona pumpa
11. Automatski ventil 1.5 bar

 

OSNOVNA PRAVILA I PREPORUKE

 

 1. Pre izgradnje instalacije  preporuča se konsultacija ovlašćenog lica glede proračuna i načina instaliranja,
 2. Instalacija treba da bude povezana sa atmosferom otvorenim ekspanzionim sudom,
 3. Obezbediti ozračivanje svakog dela instalacije u bilo kom trenutku eksploatacije,
 4. Svi elementi instalacije treba da budu zaštićeni od smrzavanja, naročito ako se ekspanzioni sud ili neki drugi delovi sistema nalaze u prostorijama koje se ne greju.
 5. Za sisteme sa prinudnom cirkulacijom  za pumpu obezbediti rezervno električno napajanje-akumulator sa pretvaračem napona 12V/220V/50Hz. Cirkulaciona pumpa može da se ukljući-iskluči preko termostata, dupliran sa ručnom električnom sklopkom.
 6. Prvo servisno čišćenje filtera pumpe izvršiti odmah po isprobavanju instalacije.
 7. Ako se koristi stara instalacija potrebno je višestruko ispiranje da bi se nataložena prljavština odstranila iz kotla.
 8. Da se ne koristi vlažni ugalj sa povišenim sadržajem Sumpora i da se ne kvase.
 9. Da  se ne koriste sirova i mokra drva ili biomasa. Poželjno je da su drva odstajala bar godinu dana na suvom i provetrenom mestu.
 10. Vodu iz sistema ne ispuštati po prestanku grejne sezone zbog korozije unutrašnjeg zida instalacije.

 

Tokom prvih 3 -4 paljenja moguće je obrazovanje kondenzata po spoljašnjim površinama kotla. Oformljena garež smanjuje naglu temperaturnu razliku i količinu kondenzata.

Nakon montaže peći sa pomoćnim kotlom neophodna je 72-časovna proba instalacije u eksploatacionim uslovima.

Sastavni deo garancije je overa od strane ovlašćenog lica koji vrsi povezivanje sistema.

U slučaju zidanja dekorativnih obloga na kaminima za ugradnju neophodna je 72-časovna proba u eksploatacionim uslovima.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Peć sa kotlom radi na principu kotla za vodeno grejanje. Prednost ovog tipa sistema grejanja je maksimalno iskorišćenje toplote koja se oslobađa prilikom procesa sagorevanja. Kod ove metode toplotne izmene postiže se ravnomerna raspodela temperature u prostoru.

Gorivo

 1. Koristiti samo drvo, drvene brikete bez lepila,
 2. Drva moraju biti suva. Suva drva su ona koja iamju vlažnost ispod 20%. Drva se suše na suvom i vetrovitom mestu 2 godine. Cepana drva, debljine od 5 do 15 cm se slažu jedna na drugo.

 

Zašto ne treba koristiti vlažna drva

 1. Vlažna drva smanjuju toplotu sagorevanja. Velika količina toplote se gubi na isparavanje vode tako da ostatak može da bude nedovoljan za potrebno zagrevanje prostorije. Primer, 20 kg vlažnih drva zamenjuje 10 kg suvih drva i 10 litara vode dodata u vatru.
 2. Vodena para snižava toplotu sagorevanja i potpomaže stvaranje čađi, koja se nagomilava i stvar tvrd sloj na stranicama kotla, stakla, ćunaka, dimnjaka.
 3. Povećava se zagadjenje životne sredine zbog nesagorelih gasova koji kao takvi izlaze iz dimnjaka.


Potpaljivanje

Značaj pravilnog potpaljivanja vatre je da zagreje strane ložišta, ćunaka i dimnjaka da bi se stvorila promaja-potisak za stabilno jaku vatru, bez čestog loženja i otvaranje vrata.

 1. Pre potpaljivanja očistiti ložište i pepeljaru.
 2. Otvoriti  dimnu klapnu.
 3. Postaviti  dve cepanice drva u ložištu, uporedno jedno na drugo od obe strane ložišta.
 4. Zgužvati papir i postaviti ga na prednji deo ložišta medju naslaganim drvima, ne koristiti mastan ili inpregriran papir.
 5. Na papiru postaviti sitno nacepana, meka, suva drva za potpalu. Poređajte drva tako da ne guše potpaljenu vatru. Na drva za potpalu postavite sitno nacepana suva drva.
 6. Zapalite hartiju. Kada se hartija razgori zatvorite vrata peći.
 7. Ostavite otvorenu dimnu klapnu dok plamen ne obuhvane celu gorivnu peć.

Termo boja kojom je ofarbana peć u fabrici je prinudno sušena- pečena, za vreme prvog - drugog loženja se dodatno peče i nakon toga postaje mehanički stabilna. Prilikom ovih loženja prostorije provetravati češće.

Regulacioni elementi

Dimna klapna na dimovodu peći regulira izlaznu količinu dimnih gasova iz peći. Upravljanje dimne klapne je pomoću ručice na nastavku ležišta peći za postavljanje ćunaka.

OtvorenoZatvoreno

Kod kotlova regulacija izlazne količine dimnih gasova vrši se preko termostata u zavisnosti od temperature vode u kotlu. Regulacioni roces se reguliše preko preklopnika na termostatu i označene skale od 1. do 9. Oznake na prekidaču su informativne. Regulacija se vrši na sledeći način. Kotao se loži do željene temperature. Prekopreklopnik termostata se automatski zatvara tj. klapna za izlaznu količinu dimnih gasova. Pri nižim temperaturama klapna se automatski otvara i obratno.

 

 

       ….                        MA 18, GA 26, GA 33                              LB

 

Loženje

Toplota dobijena loženjem drveta nije postojana u vremenu. Drva najbolje sagorevaju u ciklusu. Ciklus je vreme od početka sagorevanje drveta kada se stavi u ložište na vrh žara do njegovog sagorevanja u nov sloj žara. Svaki ciklus može da osigura zagrevanje u različito vreme u zavisnosti od količine, veličine, vlažnost drveta, kako su naredjana...

Sitno nacepana drva, složena u obliku krsta sagorevaju brzo jer vazduh ima mogućnost da dodje do dela drveta jednovremeno. Takvo redjanje drveta je kada želimo brzo da zagrejemo prostoriju.

Za dobijanje duge stabilne vatre, skupite žar preko resetke-skare u ložištu, preko nih postavite kompaktno krupne cepanice. Naslagana drva treba da omoguce cirkulaciju vazduha i plamena medju njima, da sacuva unutrašnjost naslaganih drva koja kasnije sagorevaju. Otvorite dimnu klapnu. Kada se unutrašnji sloj naslaganih drva raspale namalite  ulazni vazduh do postizanja od Vas željenog inteziteta sagorevanja.

Potrebna količina drveta zavisi od kvaliteta snage peći i željene temperature u prostoriji. Potrebna količina suvih drva za loženje je 0.36 do 0.5 kg na čas za svaki kilovat dobijene snage. Za suvija drva odnos je manji.

 

Znaci pravilnog sagorevanja drveta.

 1. Sagorevanje treba da rezultira plamen koji će dovesti do sagorevanje u drveni žar. Cilj je da ne dodje do pušenja i klijanja vatre. Dim nije normalan produkt sagorevanja drveta i isti je rezultat lošeg sagorevanja.
 2. Ako u peći  ima vatroptorne cigle - šamotne opeke, one trebaju da zadrže svoju boju u žuto kafenu, ne u crnu.
 3. Sa suvim drvima i dovoljnim ulaznim vazduhom treba da se postigne brza potpala.
 4. Staklokeramika na peći (ako je ima) treba da ostane čista,
 5. Dim na vrhu dimnjaka treba da je prozračan ili beli. Siv dim je rezultat lošeg sagorevanja.

 

Dimnjak

Namena dimnjaka je da kroz njega produkt sagorevanja peći bude izbačen u atmosferu. Potisak je razlika izmedju atmosferskog pritiska i pritiska u donjem delu gorivne komore peći (u svakodnevnom govoru označava da li dimnjak vuče). Veći potisak omogućava korišćenje peći sa većim otvorom gorivne komore, saglasno tome veća vrata i staklo. Niži potisak onemogućava brzo raspaljivanje vatre uz vraćanje dima, i može se prevazići isključivo korišćenjem suvih, tankih drva i drugih burno gorećih sredstava za paljenje. Nakon paljenja vatre i početnog zagrevanja peći potisak se povećava. Za ekonomičan rad i visok KKD nakon zagrevanja peći, potisak treba da bude smanjen na 5-10 Pa  (pomoću klapne za regulisanje promaje’potiska), ali tako da ne dolazi do dimljenja peći pri zatvorenim vratima.

 

Osnovni razlozi lošeg potiska su sledeci:

 • naslage gareži u unutrašnjosti dimnjaka koji mu smanjuju presek i povećavaju otpor dimu;
 • pukotina na zidu dimnjaka ili labava rozetna;
 • labava veza između ćunkova, ili uvučen ćunak duboko u dimnjak, čime se smanjuje njegov presek;
 • korišćenje jednog dimnjaka sa malim potiskom i više peći vezanih na bliskim nivoima;
 • dimljenje se dobija i kad se spoljna temperatura naglo poveća. Topao vazduh od zapaljene vatre ne može tako brzo da prostruji kroz dimanjak koji je još hladan, pa se u tom slučaju koriste veće količine brzogoreće potpale.  Isti efekat se dobija pri pokušaju raspaljivanja peći na prvom spratu u slučaju da se isti ili susedni dimnjak već koristi na poslednjem spratu;
 • pri otvorenim prozorima na etaži gde se greje može doći do efekta povratnog potiska;

Pravilno povezivanje, korišćenje i održavanje peći i kamina neće dozvoliti ulazak dimnih gasova u prostoriji. U slučaju da se isti pojave u prostoriji neophodno je odmah provetriti prostoriju, otkriti uzrok i isti kvalitetno otkloniti.

Ne koristite kućne drvene otpatke, lepljene i farbane delove drveta, šperploču, medijapan, impregriranu ivericu i druge otpadne drvene materije koje sadrže hemijsku obradu. Otrovi ne sagorevaju, samo menjaju svoj vid i isti u atmosveri prave nepredvidjene posledice.

 

Održavanje, čišćenje i čuvanje

 1. Za vreme rada peć treba da budu zatvorena vrata ložišta.  Pri otvaranju vrata zatvaraju se vratanca za ulazni vazduh i vodi se računa da pri sabiranju žara isti ne ispadne  izvan peći.
 2. Snaga peći se reguliše pomoću dimne klapne i klapne za ulazni vazduh.
 3. Štednjak, za potrebe pečenja  uključuje se režim „peče” izvačenjem klapne koja se nalazi iznad rerne.
 4. Ne dirajte peći golim rukama kada su vrući.
 5. Pravilno čistite dimnjak i ćunke.
 6. Ofarbane površine se čiste navlaženom krpom. Ne koristite hemijske preparate. U slučaju da hoćete da osvežite boju peći koristite fabrički sprej.
 7. Za lakše čišćenje komora-rerni kod šporeta podići pokretno dno na rerni.
 8. Staklo se pere i suši u hladnom stanju vlažnom krpom, može da se pere deteržentom ili vodom.
 9. Preventiva za stvaranje kondezacije i moguće korozije kada peć se ne koristi duže vreme, očistiti peć od pepela i ostataka goriva, regulacione elemente otvoriti radi dobre cirkulacije oko i u peći.
 10. Ne vršiti nepropisne izmene u konstrukciji peći i kamina.
 11. U remont peći i kamina koristiti orginalne rezervne delove proizvodjača.

 

Proizvođač servisira i vrši zamenu kotlova u pećima u toku trajanja garancije, kao i po njenom isteku.

Garancija je ne važeća kod peći sa naduvenim kotlovima, koji su rezultat povišenog pritiska u sistemu kod nepravilnog povezivanja.

Preporučuje se ugradnja od strane stručnog lica.

 

 
     
     
 
         

Adresa
:
Vazduhoplovaca bb
 


Prity YU © 2008 • design by City Marketing Centar